VeloWear indfører mængderabat

For bedre at kunne konkurrere med de store netbutikker, vil vi prøve at matche priserne på vores produkter, således at de afspejlerne priserne der. Desværre har de store webshops, nogle fordele som det er svært at konkurrere imod, i form af bedre fragtpriser, bedre rabatter ved køb af større volumen osv. osv.

Derfor er vi ikke i stand til bare at sænke priser, så de altid afspejler nettet i form af prisgaranti, men vi kan prøve at indføre mængderabatter på en række varer, således at man ikke bliver straffet alt for meget ved at handle lokalt. For små butikker som VeloWear udgør fragten en væsentlig del af avancen på mange produkter, under 500 kr. Men hvis vi giver rabatten som en belønning for at købe mere, bliver fragten fordelt, og udgør således en mindre del.

Der er selvfølgelig varegrupper, hvor det giver mere mening end andre. Man køber fx sjældent en 3-4 cykler ad gangen, medens fx. dæk sjældent bliver købt enkeltvis. Til gengæld giver det lidt mere frihed, i forhold til pakkerne, som vi har haft en del succes med inden for cykeltøj, at man fx kan give 10 % for hvert cykeltøjs del man køber med uanset hvordan man kombinerer det. Altså vil man fx. gerne købe en jakke, et par handsker og en baselayer, giver det en større frihed, at man kan give rabatten på alle tre dele uafhængigt af hvad der kombineres.

For alle varer, hvor der er mængderabat, vil det stå såvel i listen, som under den enkelte varer, når man går ind på den. Her vil du så kunne se hvilke regler som gælder..

Lad os tage et eksempel:

Her kan du se at dækket koster 350 kr. men går man ind på produktet og vælger bredde og farven, så står der nedenunder at der er 15 % rabat ved køb af mindst 2 stk, hvilket betyder at dækkene så kun koster 297,5 kr. pr. stk. i stedet for 350.

Det er så smart indregnet, så hvis du fx. går i cykeltøjs kategorien, så vil der efter du har valgt det første produkt, stå den reducerede pris, ud for alle øvrige produkter i kategorien som det gælder.

Den nye mængderabat, er selvfølgelig først og fremmest for at komme bredere ud via netbutikken, men det gælder naturligvis også for de trofaste kunder, som kommer forbi og køber i butikken, når man engang kan det igen. I første omgang vil vi prøve det af på en række produkter, og hvis det viser sig at være en succes, vil det blive rullet bredere og bredere ud.

Læg en kommentar